Algemene voorwaarden

Stichting Dickensnight Brandevoort gaat ervan uit dat er bij de inschrijving kennis genomen is van de algemene voorwaarden en dat u daarmee akkoord gaat. De voorwaarden blijven bindend, indien afzonderlijke onderdelen, om welke reden dan ook, niet van toepassing zijn. Stichting Dickensnight Brandevoort behoudt zich het recht eventueel specifieke voorwaarden of voorschriften, gerelateerd aan het ingeschreven evenement in de bevestiging te noemen, waaraan u zicht dient te houden. De onderhavige artikelen van de voorwaarden zijn alle van toepassing, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijk van is afgeweken, ook wanneer een afzonderlijk artikel een dergelijk voorbehoud niet meldt. Mondelinge afspraken zijn niet rechtsgeldig indien zij niet schriftelijk door Stichting Dickensnight Brandevoort bevestigd zijn.

Inschrijving:

Aan inschrijving kan geen recht op een definitieve toewijzing worden verleend. Deelnemers worden geselecteerd op kwaliteit, originaliteit, diversiteit en raakvlak met de sfeer en stijl van Dickensnight Brandevoort. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De Stichting Dickensnight Brandevoort bepaalt zelf de indeling van de deelnemers. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een goede verdeling van een gelijkwaardig aanbod van artikelen van deelnemers. Natuurlijk kunt u uw voorkeur voor een bepaalde plaats op het evenemententerrein blijven aangeven. Deze aanvragen zullen op volgorde van binnenkomst worden behandeld. Stichting Dickensnight Brandevoort behoudt zich het recht voor een inschrijving niet te honoreren.

Standruimte:

Verkoop dient plaats te vinden vanuit de kramen op het marktterrein en, daar waar inschrijving en honorering ervan heeft plaatsgevonden, vanaf standplaatsen en vanuit panden aan het marktterrein. Het plaatsen van eigen tenten, parasols, kramen, en/of overkapping is niet toegestaan evenals reclame borden, vlaggen e.d. tenzij dit in overleg met de organisatie is overeengekomen. Daarnaast vindt verkoop van producten plaats vanuit de eigen kraam. Verkoopwaren buiten de kraam plaatsen (kledingrekken, losse producten etc.) is niet toegestaan. Wij gaan ervan uit dat u uw kraam zoveel mogelijk in Dickens/kerststijl aankleedt.
Wellicht ten overvloede (het staat immers op uw inschrijfformulier vermeldt): het is niet toegestaan drank en/of onverpakte etenswaren aan te bieden zonder toestemming van de organisatie.

Stroomvoorziening:

Stichting Dickensnight Brandevoort zorgt voor eenduidige verlichting van de kramen. Mocht deze verlichting onvoldoende zijn, dan kunt u zelf sfeerverlichting in Dickensstijl aanbrengen. De door de organisatie opgehangen verlichting mag niet verwijderd worden.
In voorgaande jaren zijn er stroomstoringen opgetreden door ondeugdelijke materialen van deelnemers. Daarnaast werd het systeem overbelast doordat de opgave van benodigde stroom niet in overeenstemming was met het daadwerkelijke verbruik. Dit leidde tot klachten van andere deelnemers en bezoekers. Stichting Dickensnight Brandevoort heeft daarom een deskundige aangetrokken die streng toeziet op regels en afspraken.
De huurder dient zélf zorg te dragen voor voldoende verlengkabels t.b.v. de stroomvoorziening én voor de inrichting van de toegewezen verkoopruimte. De huurder zorgt zelf voor een verlengkabel van minimaal 15 meter lengte.
De huurder maakt alleen gebruik van deugdelijke, voor buitengebruik geschikte en geaarde verlengkabels, haspels en apparatuur. Huurder zorgt voor een toereikende bescherming tegen elk weertype. Als apparatuur en/of bekabeling van huurder stroomstoring veroorzaakt, dan wordt huurder afgesloten van de stroomvoorziening.
De huurder rolt haspels en verlengsnoeren helemaal af. Haspels, kabels en snoeren worden door huurder onder de kraam gelegd. Bij een standplaats kiest huurder in overleg met de organisatie een geschikte plaats voor kabels en apparatuur.
De huurder zorgt ervoor dat er geen kabels op de looppaden liggen.
De huurder geeft van te voren op het inschrijfformulier het te verbruiken vermogen (wattage) aan. Deze wattages staan aangegeven op uw apparatuur en kunnen dus exact worden opgegeven. Het maximale wattage is 700 watt per kraam. Indien u meer vermogen nodig heeft wordt dit in rekening gebracht volgens het tabelletje op het opgavenformulier. Bij overschrijding van het opgegeven wattage wordt huurder afgesloten van de stroomvoorziening.
De huurder gaat akkoord met inspectie van bekabeling en apparatuur v’v’vr en tijdens Dickensnight en volgt adviezen van de organisatie op. Bij ondeugdelijkheid van materialen en/of niet opvolgen van adviezen wordt de huurder afgesloten van de stroomvoorziening.
Het is verboden om elektrische dan wel op brandstof functionerende kacheltjes te plaatsen tijdens Dickensnight.

Inrichten/Opruimen marktkramen:

Dickensnight begint om 14:00 uur en eindigt om 20:00 uur. U kunt vanaf 12:00 uur uw kraam aankleden en inrichten.
Om 13:30 uur dient het marktterrein incl. uw kraam volledig ingericht en vrij van auto’s te zijn. Alleen na toestemming van de organisatie mag uw auto bij uw kraam blijven staan.
Uw kraam kunt u vinden aan de hand van een deelnemersbord dat aan uw kraam is bevestigd.
Het is ten strengste verboden om eerder dan 20:00 uur te beginnen met het opruimen van uw kraam. Dit om de sfeer van de markt tot het eind in stand te houden. Eerder starten met opruimen betekent uitgesloten worden van komende edities van Dickensnight.
U dient bakken bij uw kraam te plaatsen voor afval. Afval afkomstig van uw verkoopassortiment en/of kraam dient u zelf mee te nemen.

Plattegrond:

Zodra de organisatie over voldoende gegevens beschikt, zal er een globale opzet van de Dickensnight markt gemaakt worden. De voorlopige plattegrond met toewijzing van standplaatsen zal op de website van Dickens geplaatst worden (www.dickensnight.nl). De organisatie zal trachten hieraan zoveel mogelijk vast te houden. Echter, om organisatorische redenen kan de definitieve indeling van het marktterrein afwijken van de voorlopige opzet.

Reclame:

Stichting Dickensnight Brandevoort zorgt voor publiciteit voor Dickensnight. Daarnaast zorgt Stichting Dickensnight Brandevoort voor een éénduidige sponsor/deelnemersvermelding op het marktterrein én voor vermelding op de website van deze stichting.
Het is niet toegestaan enige andere vorm van reclame te voeren op het marktterrein zonder dat daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door Stichting Dickensnight Brandevoort.
Betaling: De vergoeding voor de kramen/standplaatsen dient als volgt te worden voldaan; volledige betaling van uw deelnamekosten binnen 14 dagen na ontvangst van uw factuur.
Stichting Dickensnight Brandevoort is gerechtigd toelating tot het marktterrein te weigeren indien de deelnemer zijn bijdrage niet geheel óf niet tijdig (dus binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur) heeft voldaan.

Annulering:

Bij annulering van inschrijving is een percentage van de vergoeding voor kramen / standplaatsen verschuldigd:
– 25% bij annulering na ondertekening inschrijfformulier
– 50% bij annulering na ontvangst van de factuur
– 75% bij annulering na 15 november
– 100% bij annulering na 1 december

Aansprakelijkheid:

Wanneer er sprake is van overmacht van buitenaf, bijvoorbeeld door extreem weer, of een speciale verordening van de politie of brandweer, kan het zijn dat het evenement moet worden afgelast. Dit kan bepaald worden wanneer het gezien de omstandigheden, onverantwoordelijk is ten opzichte van de veiligheid van mensen en materiaal om het evenement plaats te laten vinden.
Stichting Dickensnight Brandevoort kan de overeenkomst voor het bepaalde evenement ontbinden. Ze verplicht zich iedere inschrijver daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Bij het ontbinden van een overeenkomst door overmacht voor het evenement, is Stichting Dickensnight Brandevoort niet verplicht het inschrijfgeld terug te betalen. Voor schade, kosten, of inkomstenderving met betrekking op dit artikel kan Stichting Dickensnight Brandevoort niet aansprakelijk worden gesteld.
Stichting Dickensnight Brandevoort is niet aansprakelijk voor de schade aan persoonlijke- of bedrijfseigendommen. Stichting Dickensnight Brandevoort is ook niet aansprakelijk voor schade die wordt toegebracht aan deelnemers door bezoekers of andere deelnemers.
In alle gevallen waarin deze deelnemersvoorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van Stichting Dickensnight Brandevoort.

Helmond-Brandevoort.